تاريخ روز : یکشنبه 06 اسفند 1396

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک سرمایه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

نماد بانک سرمایه در بازار فرابورس گشایش یافته و آماده معامله می باشد.نماد بانک سرمایه در بازار فرابورس گشایش یافته و آماده معامله می باشد.

از مورخ 16/05/1395نماد بانک سرمایه (سمایه) در بازار فرابورس گشایش یافته و کلیه سهامداران و متقاضیان گرامی می توانند نسبت به معامله سهام بانک سرمایه اقدام نمایند.