تاريخ روز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک سرمایه

  

نحوه خرید و فروش  

 

نحوه خريد و فروش سهام بانك سرمايه در فرابورس

 

سرمايه گذاران اعم از حقيقي يا حقوقي براي انجام معاملات سهام بايد از طريق يكي از كارگزاران فرابورس اقدام كنند. شركت هاي كارگزاري فرابورس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته و عضو كانون كارگزاران هستند. لذا سرمايه گذاران مي توانند از بين آنها يكي را كه همگي حكم واحد داشته و با توجه به معيارهايي چون توانايي انجام به موقع سفارشات و به بهترين قيمت در كنار خدمات جنبي چون آموزش و تحليل، انتخاب و درخواست هاي خود را براي انجام معاملات به آنها ارائه كنند. كارگزاران به عنوان حلقه واسط بين خريدار و فروشنده عمل مي كنند و تمام خريد و فروش هاي سهام در فرابورس از سوي آنها انجام مي شود و ملزم به انجام وظايف خود در چارپوب قوانين و مقررات هستند.

فرايند خريد سهام

هر فرد جهت خريد سهام مي بايست به كارگزاري هاي عضو فرابورس مراجعه نمايد و نسبت به تكميل فرم خريد سهام اقدام نمايد و تصوير كارت ملي و شناسنامه خود را به همراه فيش واريزي بابت خريد سهام به فرم مربوطه الصاق مي كند و تحويل مسئول پذيرش در كارگزاري مي دهد.

مدارك لازم جهت خريد سهام

* اصل كارت ملي به همراه تصوير آن.

* اصل شناسنامه به همراه تصوير آن.

* تكميل فرم خريد سهام.

فرايند فروش سهام

سهامدار با در دست داشتن اصل گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار خود به كارگزاري هاي عضو فرابورس مراجعه مي نمايد و فرم مخصوص فروش سهام را تكميل مي نمايد و به همراه كارت ملي و شناسنامه همراه با تصوير آن به مسئول پذيرش ارائه مي دهد.

مدارك لازم جهت فروش سهام

*اصل گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار

* اصل كارت ملي به همراه تصوير آن.

* اصل شناسنامه به همراه تصوير آن.

* تكميل فرم فروش سهام.

* توجه1 : اصل گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار از طريق اداره سهام، سرمایه گذاری ها و شرکت ها و يا شعب بانك سرمايه با ارائه اصل برگ سهام قدیم، اصل كارت ملي و اصل شناسنامه به همراه تصوير آنها، قابل دريافت مي باشد.

* توجه2 : اصل گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار پس از اولين خريد سهام و يا فروش قسمتي از سهام، از طريق كارگزاري هاي فعال، قابل دريافت مي باشد.


مدارك لازم جهت نقل و انتقال سهام

* اصل كارت ملي به همراه تصوير آن.

* اصل شناسنامه به همراه تصوير آن.

* اصل گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار ( توجه 1).

توجه1 : اصل گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار از طريق اداره سهام، سرمایه گذاری ها و شرکت ها و يا شعب بانك سرمايه با ارائه اصل برگ سهام قدیم، اصل كارت ملي و اصل شناسنامه به همراه تصوير آنها، قابل دريافت مي باشد.

توجه2 : اصل گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار پس از اولين خريد سهام و يا فروش قسمتي از سهام، از طريق كارگزاري هاي فعال، قابل دريافت مي باشد.

فرايند نقل و انتقال سهام

در اين حالت در صورت حضور مشخص فروشنده و خريدار، مي توانند به كارگزاري هاي عضو فرابورس مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم هاي نقل و انتقال (خريد و فروش سهام) اقدام نموده و با ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه خود جهت تكميل پرونده اقدام نمايند و كارگزاري پس از تكميل مدارك اوراق مربوطه را جهت ابطال برگ سهام فروشنده (اصل گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار ) و صدور برگ سهام جديد خريدار اقدام مي نمايد.