تاريخ روز : چهارشنبه 01 آبان 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک سرمایه

  

نحوه خرید و فروش  

 

نحوه خريد و فروش سهام بانك سرمايه در فرابورس

 

سرمايه گذاران اعم از حقيقي يا حقوقي براي انجام معاملات سهام بايد از طريق يكي از كارگزاران فرابورس اقدام كنند. شركتهاي كارگزاري فرابورس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته و عضو كانون كارگزاران هستند. لذا سرمايه گذاران مي توانند از بين آنها يكي را كه همگي حكم واحد داشته و با توجه به معيارهايي چون توانايي انجام به موقع سفارشات و به بهترين قيمت در كنار خدمات جنبي چون آموزش و تحليل، انتخاب و درخواستهاي خود را براي انجام معاملات به آنها ارائه كنند. كارگزاران به عنوان حلقه واسط بين خريدار و فروشنده عمل مي كنند و تمام خريد و فروش هاي سهام در فرابورس از سوي آنها انجام مي شود و ملزم به انجام وظايف خود در چارپوب قوانين و مقررات هستند.

فرايند خريد سهام

هر فرد جهت خريد سهام مي بايست به كارگزاريهاي عضو فرابورس مراجعه نمايد و نسبت به تكميل فرم خريد سهام اقدام نمايد و تصوير كارت ملي و شناسنامه خود را به همراه فيش واريزي بابت خريد سهام به فرم مربوطه الصاق مي كند و تحويل مسئول پذيرش در كارگزاري مي دهد.

مدارك لازم جهت خريد سهام

* اصل كارت ملي به همراه تصوير آن.

* اصل شناسنامه به همراه تصوير آن.

* تكميل فرم خريد سهام.

فرايند فروش سهام

سهامدار با در دست داشتن نسخه پيش نهايي گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام و يا اصل گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام خود به كارگزاريهاي عضو فرابورس مراجعه مي نمايد و فرم مخصوص فروش سهام را تكميل مي نمايد و به همراه كارت ملي يا شناسنامه، همراه با تصوير آن به مسئول پذيرش ارائه مي دهد.

مدارك لازم جهت فروش سهام

* نسخه پيش نهايي گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام * و يا اصل گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام **

* اصل كارت ملي به همراه تصوير آن.

* اصل شناسنامه به همراه تصوير آن.

* تكميل فرم فروش سهام.

* توجه1 : نسخه پيش نهايي گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام از طريق اداره سهام و يا شعب بانك سرمايه با ارائه اصل برگ سهام، اصل كارت ملي و اصل شناسنامه به همراه تصوير آنها، قابل دريافت مي باشد.

* توجه2 : اصل گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام پس از اولين خريد سهام و يا فروش قسمتي از سهام، از طريق كارگزاري هاي فعال، قابل دريافت مي باشد.


مدارك لازم جهت نقل و انتقال سهام

* اصل كارت ملي به همراه تصوير آن.

* اصل شناسنامه به همراه تصوير آن.

* نسخه پيش نهايي گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام ( توجه 1 ) و يا اصل گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام ( توجه 2).

* توجه1 : نسخه پيش نهايي گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام از طريق اداره سهام و يا شعب بانك سرمايه با ارائه اصل برگ سهام، اصل كارت ملي و اصل شناسنامه به همراه تصوير آنها، قابل دريافت مي باشد.

* توجه2 : اصل گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام پس از اولين خريد سهام و يا فروش قسمتي از سهام، از طريق كارگزاري هاي فعال، قابل دريافت مي باشد.

فرايند نقل و انتقال سهام

در اين حالت در صورت حضور مشخص فروشنده و خريدار، مي توانند به كارگزاري هاي عضو فرابورس مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم هاي نقل و انتقال ( خريد و فروش سهام ) اقدام نموده و با ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه خود جهت تكميل پرونده اقدام نمايند و كارگزاري پس از تكميل مدارك اوراق مربوطه را جهت ابطال برگ سهام فروشنده ( نسخه پيش نهايي گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام و يا اصل گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام ) و صدور برگ سهام جديد خريدار اقدام مي نمايد و بانك عمليات نقل و انتقال سيستمي را انجام مي دهد.