تاريخ روز : دوشنبه 28 مرداد 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک سرمایه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعیه در خصوص لزوم ثبت نام سهامداران محترم بانک سرمایه در سامانه سجام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهاطلاعیه

"قابل توجه سهامداران محترم بانک"

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهمنظور ارائه خدمات زیر ساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژهسرمایه گذاران (سهامداران)  حقیقی و حقوقیو ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران وسرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)اعلام می نماید.این سامانه در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی(مصوب 1386) و قانونمبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب 1394) راه اندازی شده است.

مطابق ضوابط حاکم، اخذ هر گونه خدمات پایه برای مشتریانحقیقی و حقوقی منوط به شناسائی و ثبت اطلاعات اشخاص مذکور می باشد. با راه اندازیاین سامانه هر شخص تنها با یکبار شناسائی و ثبت اطلاعات امکان برخورداری از کلیهخدمات بازار سرمایه را خواهد داشت. بدیهی است محرمانگی اطلاعات اعلامی از سویاشخاص، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، محفوظ خواهد بود.

·        گام های موردنیاز برای تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه سجام به آدرس ذیل:

 http://dara.csdiran.com/ sejam   

1- مراجعهبه بخش ثبت نام سامانه سجام

2-واردکردن شماره تلفن همراه توسط مشتری

3-ارسالکد تائید از طریق پیامک به مشتری توسط سامانه سجام

4-واردکردن کد تائید 4 رقمی توسط مشتری

5-تعییننوع مشتری توسط مشتری( ایرانی حقیقی، ایرانی حقوقی، خارجی حقیقی، خارجی حقوقی)

6-نمایشهزینه ثبت نام در سامانه توسط سامانه سجام

7-پرداخت هزینه از طریق درگاه بانکی توسط مشتری

8-تکمیلاطلاعات فرم های ثبت نام توسط مشتری که شامل مراحل ذیل می باشد:

1-8-  تعیین نماینده یا اصیل( ولی: ارسال شناسنامه هردو فرد، قیم: ارسال قیم نامه رسمی، وکیل: ارسال وکالتنامه رسمی، وصی: ارسال وصیتنامه)

2-8-اطلاعات هویتی ( نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و ...)

3-8-اطلاعات ارتباطی ( آدرس، تلفن همراه و ...)

4-8-کدهای بورسی

5-8-اطلاعات شغلی

6-8-اطلاعات مالی

7-8-حساب های بانکی

1-استعلاماطلاعات وارد شده به منظور راستی آزمایی توسط سامانه سجام.

2-ارسال نتیجه استعلام از طریق پیامک به مشتری توسط سامانه سجام (استعلام موفق:ارسال کد رهگیری، استعلام نا موفق: ارسال مشکل موجود)

3-مراجعه به بخش " انتخاب دفتر پیشخوان دولت" در سامانه دارا و انتخابدفتر، شعبه و روز مراجعه با وارد کردن کد رهگیری.

 4-مراجعه حضوری به دفتر پیشخواندولت و ارائه کارت ملی توسط مشتری.

5-ثبتاثر انگشت، تصویر چهره و تصویر امضاء و ذخیره نهایی اطلاعات مشتری.

·        مراحل فرآیندبازیابی کد رهگیری:

1-مراجعهبه بخش سجام در سامانه دارا

2-بازیابیکد( انتخاب گزینه بازیابی کد رهگیری)

3-ورورداطلاعات (ورود شماره موبایل و کد ملی)

4-استخراجکد (استخراج کد رهگیری در سامانه)

5-ارسالکد (ارسال کد رهگیری از طریق پیامک به مشتری

·         فرآیند ویرایش اطلاعات مشتری:

1-مراجعهبه بخش سجام در سامانه دارا

2-بخشویرایش (انتخاب گزینه ویرایش اطلاعات)

3-وروداطلاعات (ورود شماره تلفن همراه و کد ملی)

4-ویرایشو تائید (ویرایش و ذخیره اطلاعات)

درخاتمه اعلام می دارد جهت مطالعه و بهره برداری از راهنما و کلیپ آموزشی در بخشسوالات متداول می توانید به آدرس http:// www.csdiran.com/ announcements/ details/47  مراجعه نمائید.